Teorija računanja


Osnovni podaci


Ciljevi


Svrha


Sadržaj


Osnovna literatura


Dodatna literatura


Način polaganja ispita


Nastavni materijali